Polityka prywatności

dla Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online

Polityka prywatności

dla Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online

Niniejsza polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego są one przez Nas wykorzystywane.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TG Studio Tomasz Gasz, ul. Bursztynowa 12/1, lok. 3, 41-943 Piekary Śląskie, wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6252422011. Kontakt z administratorem Pana/Pani danych osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e- mail: kontakt@cko.edu.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane, w szczególności celem:

 • wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy o korzystanie z naszych usług tj. nauczania języka niemieckiego poprzez udostępnienie autorskich treści kursu za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online,
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu nauczania języka niemieckiego w wybranym przez użytkownika zakresie (kurs językowy) za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa użytkownika tj. login,
 • adres e-mailowy,
 • wszystkie typy komunikacji z Tobą zgodnie z wyrażonymi zgodami i podanymi danymi,
 • udział w naszych wydarzeniach takich jak, kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie w Regulaminie Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online, postanowień dotyczących możliwości usuwania nieaktywnych kont użytkowników, aby ustalić, czy nadal korzystasz ze swojego konta na Platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Online, sprawdzamy kilka informacji. Są to między innymi informacje o ostatnich logowaniach, czy meldowaniu się na urządzeniach z Androidem.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

III. Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy językowej.

Używamy cookies w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Platformy językowej Centrum Kształcenia Online korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 • Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę w naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
 • Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Platforma korzysta z:

 • odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych z naszym Serwisem,
 • wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich,
 • z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetla, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Platforma nie wykorzystuje technologii:

 • sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);

Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.

W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uwaga: w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Platformę Centrum Kształcenia Online Użytkownik może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

IV. Cofnięcie zgody

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji i zmiany.

 1. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody.
 2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z Platformy językowej „Centrum Kształcenia Online”,
 2. Aby uzyskać dostęp do kursu i korzystać z zajęć języka niemieckiego w wybranym zakresie, oferowanego na Platformie językowej „Centrum Kształcenia Online”, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego — bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać umowy o udostępnienie kursu językowego online.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom administratora, jak i podmiotom powiązanym, w celu należytego wykonania umowy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym (podprzetwarzającym) dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecimy świadczenie usług, wymagających przetwarzanie danych, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone tj.:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez platformę Centrum Kształcenia Online.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.02.2023 r., z późniejszymi zmianami.