Regulamin

Regulamin

REGULAMIN CENTRUM KSZTAŁCENIA ONLINE

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Centrum Kształcenia Online. Zaakceptowanie postanowień regulaminu jest warunkiem niezbędnym, aby korzystać z zajęć oferowanych przez Centrum Kształcenia Online.

Definicje

Stronami umowy zawieranej z Centrum Kształcenia Online są:

 1. Wykonawca: A&J Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Dworcowa 25 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493588, wydanym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 626-301-42-09, REGON: 243470795.
 2. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna, która opłaciła kurs językowy.

Zakres świadczonych usług

 1. Wykonawca jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.24/00025/2015.
 2. Wykonawca prowadzi indywidualne i grupowe kursy języka niemieckiego przez internet. Zajęcia odbywać się będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość i będą prowadzone przez wykwalifikowanego lektora.
 3. Jako jednostkę lekcyjną przyjmuje się 60 minut.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów edukacyjnych dostosowanych do poziomu zawansowania, wiedzy i umiejętności Uczestnika.
 5. Wykonawca może zorganizować dedykowany kurs grupowy dla firm lub innych instytucji na zasadach określonych z tymi podmiotami.

Postanowienia ogólne

 1. Wykonawca zawiera z Uczestnikiem umowę na prowadzenie kursu językowego indywidualnego lub grupowego. Umowa ta określa rodzaj, ilość zajęć oraz ich cenę. Termin przeprowadzenia zajęć tj. dni tygodnia i godziny, w których odbywać się będą zajęcia zostaną określone w Harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy, który zostanie ustalony najpóźniej 3 dni robocze od dnia podpisania umowy.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora), Uczestnikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które odbyły się z powodu ww. przyczyny.
 3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do prawidłowej realizacji umowy oraz, że dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, technicznym, intelektualnym i finansowym koniecznym do prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany lektora, po wcześniejszym poinformowaniu uczestnika.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

Zajęcia indywidualne

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie indywidualnego kursu języka niemieckiego dla 1 osoby online.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia na wskazany w umowie okres, podanej w umowie liczby zajęć indywidualnych.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż pierwsze zajęcia indywidualne w miesiącu odbędą się po zaksięgowaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy.
 4. W przypadku woli po stronie Uczestnika automatycznego przedłużenia umowy na kolejny miesiąc Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia wynagrodzenia z góry w liczbie godzin zajęć odpowiadających ustalonym z Wykonawcom w danym miesiącu zajęć indywidualnych – Harmonogram zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi. Stawka za 1 godzinę zajęć indywidualnych wskazana w umowie jest stawką obowiązującą.
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość odwołania nieodpłatnie 1 zajęć w miesiącu, bez podania przyczyny, na dzień przed planowanym terminem oraz odbycia ich w innym uzgodnionym terminie. Strony zgodnie oświadczają, iż termin zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy ustalić niezwłoczne, jednakże nie później niż w terminie 3  dni roboczych od terminu zajęć odwołanych. Zajęcia odwołane w dniu ich odbywania uważa się za wykonane, a tym samym nie przysługuje Uczestnikowi zwrot świadczeń lub też prawo do zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć indywidualnych, również bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z zajęć indywidualnych jest możliwa po wykorzystaniu wpłaconej kwoty.
 7. Wykonawca zastrzega, iż w wyjątkowych według jego uznania przypadkach, uniemożliwiających kontynuowanie Uczestnikowi zajęć indywidualnych, możliwa jest także rezygnacja przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w umowie.
 8. Płatność za niewykorzystane zajęcia indywidualne, zostanie zwrócona Uczestnikowi przelewem na konto przez niego podane w terminie 14 dni od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu (np. międzynarodowego), zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.
 9. Na prośbę Uczestnika, złożoną jednak nie później niż po upływie roku od dnia zakończenia zajęć, Wykonawca wystawia zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie zajęć indywidualnych na określonym poziomie zaawansowania językowego, określając ich czasookres i liczbę. Zaświadczenie wysyłane jest pocztą tradycyjną na podany przez Uczestnika dane adresowe.
 10. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku, kolejnych przedłużeń Umowy jej postanowienia pozostają niezmienione, o ile strony inaczej nie postanowią.

Kurs grupowy – język branżowy

 1. Wykonawca, w ramach kursu grupowego branżowego, zobowiązuje się udostępnić Uczestnikowi wybrany przez niego kurs języka niemieckiego online o charakterze branżowym oraz przeprowadzić 10 godzin konwersacji grupowych.
 2. Warunkiem udostępnienia Uczestnikowi wybranego przez niego kursu jest podpisanie umowy i wpłata kwoty za kurs, o której mowa w umowie szkoleniowej.
 3. Opłata gwarantuje Uczestnikowi dwumiesięczny dostęp do wybranego kursu, liczonego od dnia otrzymania przez Uczestnika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów Centrum Kształcenia Online oraz możliwość uczestnictwa w wyznaczonych terminach w grupowych konwersacjach.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za kurs i konwersacje grupowe, w których nie uczestniczył.
 5. Uczestnik otrzymuje dostęp do wskazanego kursu online możliwie jak najszybciej od dnia potwierdzenia otrzymania przelewu. Uczestnik może brać udział w konwersacjach pod warunkiem uiszczenia podanej w umowie należności za kurs.
 6. Kurs będzie dostępny na domenie cko.edu.pl, administrowanej przez Wykonawcę.
 7. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu, po zaliczeniu testu końcowego.
 8. Wykonawca dokonuje zwrotu kosztów abonamentu za dostęp do kursu na rzecz osób, które po ukończeniu kursu zawrą z A&J Partners Sp. z o.o. w ciągu roku umowę o świadczenie usług opiekuńczych na minimalny okres 2 miesięcy. Zwrot kosztów odbędzie się na wniosek Uczestnika poprzez doliczenie kwoty podanej w umowie do wynagrodzenia.
 9. Wykonawca po zakończeniu kursu zapewnia Klientom, którzy mają z nim zawarte aktualne umowy o opiekę, możliwość weryfikacji znajomości języka niemieckiego branżowego.

Kurs grupowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić określoną w umowie ilość godzin kursu grupowego języka niemieckiego online. Grupa uczestników nie przekroczy 5 osób.
 2. Warunkiem uczestnictwa uczestnika w kursie jest podpisanie umowy i wpłata kwoty za kurs, o której mowa w umowie szkoleniowej.
 3. Opłata gwarantuje Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w wyznaczonych terminach w zajęciach grupowych połączonych z konwersacjami.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za zajęcia, w których nie uczestniczył.
 5. Uczestnik otrzymuje dostęp do wskazanego kursu online możliwie jak najszybciej od dnia potwierdzenia otrzymania przelewu. Uczestnik może brać udział w zajęciach pod warunkiem uiszczenia podanej w umowie należności za kurs.
 6. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu, po zaliczeniu testu końcowego.

Płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Uczestnik zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za: a) przeprowadzenie kursu językowego, o którym mowa w umowie, b) materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

3. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 95 1020 2313 0000 3802 0618 5419 przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. W tytule należy wskazać:

 • w przypadku zajęć indywidualnych: CKO – imię i nazwisko oraz miesiąc/miesiące i rok za który dokonywana jest płatność,
 • w przypadku kursu grupowego – języka branżowego: – CKO – kurs grupowy z konwersacjami, imię i nazwisko
 • w przypadku kursu grupowego: – CKO -kurs grupowy, imię i nazwisko.

Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
  a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu platformy edukacyjnej;
  b) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@cko.edu.pl oraz w formie pisemnej na adres: A&J Partners sp. z .o.o., ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
  b) opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Wykonawcy na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.

Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Wykonawcy : A&J Partners sp. z .o.o., ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom.
 2. W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Uczestnik uzgodni z Wykonawcą inną formę realizacji zwrotu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji gdy Uczestnik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi lub usługa stanowi kontynuację poprzednio zawartej umowy.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest A&J Partners sp. z .o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Dworcowej 25.
 2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem platformy oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu. W przypadku Uczestników, którzy życzą sobie wystawienia faktury w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, również dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa nabywcy, adres, NIP.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Wykonawca gwarantuje Uczestnikowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 6 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą pracownicy administracyjni oraz lektorzy, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
 8. Wyłącznie za wyraźną, odrębną zgodą Uczestnika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych, jasno określonych celach i oparciu o inne podstawy prawne, np. w celu wysłania newslettera lub w celach marketingowych. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie.
 9. Pytania dotyczące przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo – cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do biura Wykonawcy lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:
  – adres e-mail: iod@ajpartners.pl
  – poczta tradycyjna: A&J Partners sp. z .o.o., Bytom (41-902) ul. Dworcowa 25, z dopiskiem „ dane osobowe”
  – numer telefonu: 32 395 88 83 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
 10. Uczestnik, który nie jest zadowolony z udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Postanowienia końcowe

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.