Regulamin

Regulamin

Regulamin platformy Centrum Kształcenia Online

Regulamin obejmuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online.

§1. Postanowienia ogólne i wstępne

 1. Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Centrum Kształcenia Online informatycznego systemu (zwanego dalej platformą lub serwisem internetowym), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.
 2. Korzystając z Centrum Kształcenia Online, akceptujesz zasady Regulaminu oraz Polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem:
 3. Korzystając z Centrum Kształcenia Online potwierdzają również Państwo swoją pełnoletność, a w przypadku niepełnoletności, że posiadają Państwo zgodę opiekuna prawnego lub rodzica, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia.
 4. Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
 • użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z platformy za zgodą opiekuna lub rodzica, korzystająca z platformy, która aktywowała profil lub korzysta ze strony bez logowania.  Użytkownikami Centrum Kształcenia Online mogą być też: usługodawca oraz osoby wyznaczone przez usługodawcę, których zakres obowiązków związany jest z obsługą Centrum Kształcenia Online.
 • administrator serwisu – należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za treści publikowane w serwisie (administrowanie) oraz jego zarządzenie tj. TG Studio Tomasz Gasz, ul. Bursztynowa 12/1, lok. 3, 41-943 Piekary Śląskie, wpisany do CEIDG pod numerem NIP 6252422011.
 • usługodawca – należy przez to rozumieć właściciela serwisu tj. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa;
 • konto użytkownika – zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.
 • uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
 • dane do dostępu – nazwa ( login ) i  hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy; Usługodawca wyjaśnia, iż hasło użytkownika przechowywane jest w jego zasobach w formie zaszyfrowanej, a więc znanej jedynie użytkownikowi.
 • usługi serwisowe – usługi związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.
 • usługa płatna – nauczanie języka niemieckiego branżowego w wybranym przez użytkownika zakresie, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. udostępnianie filmików, ćwiczeń pisemnych i werbalnych oraz zadań testowych.
 • usługa bezpłatna – dostęp do ograniczonej funkcjonalnie i treściowo wersji platformy – cko.edu.pl, zawierającej dostęp do materiałów niepłatnych.
 1. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 3. Aby korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Platformy.

§2. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych.
 2. Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.
 3. Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript.
 4. Możliwości techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§3. Usługi

 1. Dostęp do platformy e-learningowej daje użytkownikowi możliwość korzystania z zasobów merytorycznych bezpłatnych umieszczonych na platformie oraz możliwość korzystania z usługi płatnej. Usługę stanowi kurs języka niemieckiego branżowego w zakresie wybranym przez użytkownika, który obejmuje udostępnienie Użytkownikowi autorskich treści kursu w ramach zakupionego pakietu, ćwiczeń tekstowych i słownych, zadań testowych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość (dalej kurs).
 2. Użytkownik po zalogowaniu na platformę językową – www.cko.edu.pl uzyskuje możliwość zakupu jednego z 2 oferowanych przez Usługodawcę odpłatnych pakietów, zawierających zasoby merytoryczne do nauki języka niemieckiego branżowego dla opiekunów oraz kierowców:
  a) Pakiet „zdalny” dla opiekunów, na dwóch poziomach zaawansowania tj. poziomie podstawowym i poziomie zaawansowanym (dalej Usługa płatna),
  b) Pakiet „zdalny” dla kierowców, na poziomie podstawowym (dalej Usługa płatna).
 3. Kursy w Centrum Kształcenia Online są podzielone na etapy przyswajania wiedzy przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online, jeśli są one przeznaczone dla dedykowanego konta, z którego korzysta.
 4. Usługodawca jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) a kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu po zaliczeniu testu końcowego.

§4. Dostęp do kursów

 1. Założenie konta na platformie – www.kursy.cko.edu.pl jest nieodpłatne. Zakładając nowe konto Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji platformy.
 2. Uruchomienie dostępu do Usługi płatnej (aktywacja pakietu) następuje po wyborze odpowiedniego kursu oraz dokonaniu płatności za niego w wysokości zgodnej z cennikiem (https://www.cko.edu.pl/cennik/), w chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.
 3. Płatności jednorazowe obsługiwane są przez Przelewy 24 – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
 4. Dokonanie płatności za Usługę płatną rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony, odpowiadającego długości opłaconego dostępu do wybranej Usługi płatnej (abonamentu).
 5. Okres trwania umowy liczony jest od daty aktywacji dostępu do Usługi płatnej.
 6. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu, jest jednak uprawniony do zakupu kolejnego abonamentu.
 7. W przypadku Uczestników, którzy uzyskali dostęp do platformy e-learnigowej, w ramach współpracy z naszymi Partnerami, okres trwania abonamentu może się różnić od okresu abonamentu wskazanego w cenniku (https://www.cko.edu.pl/cennik/), gdyż wówczas abonament jest uzależniony od indywidualnych postanowień umów zawartych z Partnerem.
 8. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Usług i usunąć założone konto użytkownika, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl.
 9. Celem otrzymania faktury zakupione usługi, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl i  podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).

§5. Opis usługi – pakiet „zdalny”

 1. Usługodawca, w ramach Usługi płatnej pakiet „zdalny”, zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi całodobowy dostęp do przygotowanych autorskich materiałów lekcyjnych przeprowadzanych w trybie zdalnym.
 2. W zależności od wykupionej przez Użytkownika opcji pakietu, zakup Usługi płatnej uprawnia Użytkownika do dostępu do zasobów merytorycznych do nauki języka branżowego dla opiekunów na poziomie podstawowym lub zaawansowanym oraz dla kierowców na poziomie podstawowym.
 3. Opłata gwarantuje Użytkownikowi dwunastomiesięczny całodobowy dostęp do materiałów wskazanych w pkt 1, liczonego od momentu otrzymania przez Użytkownika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów platformy – www.kursy.cko.edu.pl.

§6. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu art. 22(1)Kodeksu cywilnego), tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą odpłatnej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł z Usługodawcą Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy tj. Usługi dostępu do treści cyfrowych, zgromadzonych na platformie CKO.
 3. Ze względu na naturę Usługi dostępu do treści cyfrowych, zgromadzonych na platformie CKO, która jest świadczona na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy, która jest zawierana na odległość, Usługodawca rozpoczyna świadczenie ww. Usługi po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę  jest składane przez użytkownika przy Rejestracji konta oraz zakupie Usługi.

§7. Warunki bezpieczeństwa

 1. Potwierdzenie możliwości korzystania z platformy zostanie wysłane przez administratora na podany przez użytkownika adres mailowy. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik może zostać poproszony o zmianę indywidualnego hasła.
 2. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy wysyła wiadomość mailową z linkiem do resetowania hasła i wymusza zmianę hasła w trakcie logowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.
 4. Usługodawca w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników, stosuje zasady szczegółowo określone w Polityce prywatności.

§8. Warunki korzystania z platformy

 1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w § 4 i 8 regulaminu.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji: indywidualnego wyświetlania, z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
 5. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, Administrator serwisu ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Centrum Kształcenia Online zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, na podstawie wyrażonych przez Użytkowników zgód, w zakresie wymaganym do stworzenia kont dla Użytkowników na platformie Centrum Kształcenia Online,  ich administrowania i kontaktu z Użytkownikami.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności Centrum Kształcenia Online.

§10. Treść kursu i prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, jak również szata graficzna platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.

§11. Blokada dostępu

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  a) nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  b) zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  c) zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania. Odblokowanie dostępu wymaga akceptacji administratora serwisu.
 3. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między Usługodawcą w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, Usługodawca może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.

§12. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 3h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Usługodawcy prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.
 3. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy. Użytkownik może złożyć także pisemną reklamację na działanie platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online pod adresem mailowym kontakt@cko.edu.pl z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”. Usługodawca oświadcza, iż reklamację doręczoną na ww. adres uznaje za skutecznie złożoną. Usługodawca w terminie 7 dni odniesie się do złożonej reklamacji i jej zarzutów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 5. Usługodawca gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie Centrum Kształcenia Online
 2. O każdej zmianie niniejszego Usługodawca powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem platformy przy najbliższym logowaniu.
 3. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy. Wpłacone środki podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wykonania usługi płatnej.
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres kontakt@cko.edu.pl.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie i sąd polski.